De zeven hoofdchakra's


De zeven hoofdchakra’s zijn gelegen nabij de belangrijkste zenuwknopen van het lichaam.

basischakra

basischakra

De eerste chakra ligt tussen de benen. Het fijne uiteinde ervan zit recht in het heiligbeengewricht.
De energie staat in verband met de wil om te leven en voorziet het lichaam van fysieke vitaliteit.
Het verschaft energie aan de wervelkolom, de bijnieren en de nieren.


miltchakra

miltchakra

De tweede chakra is net boven het schaambeen gelegen aan de voor- en achterkant van het lichaam.
Het uiteinde ervan zit direct in het centrum van het heiligbeen, waardoorheen we onze emoties voelen.
Het staat in verband met onze sensualiteit en seksualiteit, en voorziet onze geslachtsorganen en ons immuunsysteem van een heleboel energie.


zonnevlechtchakra

zonnevlechtchakra

De derde chakra is gelokaliseerd in het zonnevlechtgebied aan de voor- en achterzijde van het lichaam.
Het fijne uiteinde ervan zit rechtstreeks in de middenrifaanhechting.
Het voorziet de organen in dit deel van het lichaam – maag, lever, galblaas, alvleesklier, milt en het zenuwstelsel – van energie.
Het staat in verband met onze intuïtie en is verbonden met wie we zijn, hoe we ons tot anderen verhouden en hoe we voor onszelf zorgen.


hartchakra

hartchakra

De vierde chakra, in het gebied van het hart, staat in verband met liefde en wil.
Hier doorheen voelen we liefde.
Het aspect aan de voorkant is verbonden met liefde, het aspect aan de achterkant met wil.
Om deze chakra goed te laten functioneren moeten we leven met een evenwicht tussen liefde en wil.
Het voert energie naar ons hart, onze bloedsomloop thymus en bovenrug.


keelchakra

keelchakra

De vijfde chakra is gelegen in de voor en achterkant van de keel. Het verschaft energie aan de schildklier, de bronchiën, de longen en het spijsverteringskanaal.
Het is verbonden met geven en ontvangen en het spreken van onze waarheid.


voorhoofdchakra

voorhoofdchakra

De zesde chakra is gelegen op het voorhoofd en aan de achterzijde van het hoofd.
Het uiteinde ervan zit in het centrum van het hoofd.
Het staat in het verband met het gezichtszintuig.
Het voorste deel van de chakra is verbonden met conceptueel begrijpen; het achterste deel met het stap voor stap uitdragen van onze ideeën teneinde ze te verwezenlijken.


kruinchakra

kruinchakra

De zevende chakra is gelegen boven aan het hoofd.
Het verschaft energie aan de hersenschors en het rechteroog.
Het staat in verband met het rechtstreeks weten.
Het is verbonden met de integratie van persoonlijkheid en spiritualiteit.Over het algemeen corresponderen de chakra-aspecten aan de voorzijde met ons emotionele functioneren, aan de achterzijde met onze wilsfunctie, en de chakra’s aan het hoofd met onze verstandelijke functies.
Een evenwichtig functioneren van ons verstand, onze wil en emoties is noodzakelijk om onze gezondheid te bewaren.Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.