Ontwikkeling van de wetenschap
Vroeger

Vroeger had men bepaalde heilige denkbeelden over de mens en zijn bewustzijn, waar niet aan te tornen viel:


-De mens is een overlevingsautomaat die grotendeels wordt bestuurd door genetische coderingen en chemische stoffen.


-De hersenen zijn een begrensd orgaan waarin het bewustzijn zetelt dat ook grotendeels door chemische processen wordt bestuurd – de communicatie van de cellen en de DNA-codering.


-De mens staat in essentie los van de wereld om hem heen, en zijn bewustzijn staat los van zijn lichaam.


-Tijd en ruimte zijn eindige, universele hoedanigheden.


-Niets verplaatst zich sneller dan het licht.


Nu

Keer op keer stuitten de wetenschappers op tegenstrijdigheden in deze manier van denken. Door middel van minutieuze experimenten kwam men, langs de weg van vallen en opstaan, tot het inzicht dat deze onwrikbare stellingen waarschijnlijk onjuist waren.


Hun conclusies:


-De communicatie van de wereld voltrekt zich niet in het zichtbare domein (Isaac Newton), maar in de subatomaire wereld (Werner Heisenberg).


-Cellen en DNA communiceren door middel van trillingsfrequenties.


-De hersenen nemen de wereld waar en registreren haar via pulserende golven.


-Aan het universum ligt een substructuur ten grondslag die in essentie een registratiemedium voor alles is, waardoor alles met alles kan communiceren.


-Mensen zijn onlosmakelijk met hun omgeving verbonden. Levend bewustzijn is geen op zichzelf staande entiteit, maar draagt bij aan de coherentie in de rest van de wereld.


-Het menselijk bewustzijn beschikt over ongelofelijke vermogens, bijvoorbeeld om onszelf en de wereld te genezen en haar in zekere zin zo te maken als wij haar wensen.


Als mens zijn wij veel indrukwekkender dan het toevallige resultaat van de evolutie, of als een genetische overlevingsrobot.
Het onderzoek van wetenschappers m.b.t. het menselijk bewustzijn doet het bestaan vermoeden van een verenigde intelligentie die veel grootser en schoner is dan Darwin of Newton zich ooit heeft kunnen voorstellen.
Een proces dat niet willekeurig is, maar intelligent en doelgericht. De nieuwe wetenschappers hebben ontdekt dat orde in de dynamische levensstroom triomfeert.


Mensen geven soms blijk over bepaalde vermogens te beschikken: voorgevoelens, herinneringen aan een vorig leven, helderziendheid…
Zulke vermogens werden in het verleden vaak afgedaan als toeval of charlatanerie.
Nu blijkt dat zulke vermogens helemaal niet abnormaal of zeldzaam zijn, maar latent aanwezig in het innerlijk van ieder van ons.
Onze menselijke vermogens gaan verder dan wij ooit in onze dromen voor mogelijk hebben gehouden. We zijn veel meer dan we ons realiseren.


Als wij dit menselijk potentieel kunnen doorgronden, kunnen we misschien ook leren het systematisch te gebruiken.
Dit zou in onze samenleving tot een enorme vooruitgang op gebieden van communicatie, zelfkennis en wisselwerking met de stoffelijke wereld kunnen leiden.
Het zou ons helpen de laatste en definitieve evolutionaire stap in onze bestaansgeschiedenis te bewerkstelligen, doordat we eindelijk besef krijgen van de totale reikwijdte van ons potentieel.

Wij beschikken over de kracht om onszelf, onze dierbaren en zelfs onze grotere gemeenschap te helen.
Ieder van ons heeft dat vermogen, en samen hebben we een machtig collectief vermogen tot het verbeteren van ons levenslot en het helen van de aarde.
Wij hebben ons leven zelf in de hand, in alle opzichten.E 24,50
The Wave, kosmos in bewegingShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.