Een speciale immuunversterker: Transfer Factor
Transfer Factor: onmisbare ondersteuning voor het immuunsysteem


Transfer Factor is een eiwitmolecuul dat informatie overdraagt aan het immuunsysteem, waardoor dit systeem effectiever opereert. Het levert een sterke werking op de stimulans van de natural killercellen.


- Een natuurlijk molecuul, dat intelligentie brengt in het immuunsysteem
- Het reguleert, coördineert en versterkt de reacties van het immuunsysteem
- Is geen medicijn, nutriënt, vitamine, mineraal of plant
- Een polypeptide (eiwit)
- Identiek in alle levensvormen (mens, zoogdier, gevogelte)
- Blijft stabiel functioneren in een zure omgeving en roept geen allergische reacties op
- Inname kan in onbeperkte hoeveelheden en samen met medicijnen
Als u goed zorgt voor uw immuunsysteem, zorgt uw immuunsysteem goed voor u.


Ons lichaam is ons kostbaarste bezit. Het is het voertuig van onze geest en ons gevoel. Het is onze enige plek om te leven.
Daarom is het van het grootste belang het te beschermen en preventief te verzorgen.
We leven in een tijd, waarin het immuunsysteem meer dan ooit wordt aangetast door factoren die we allemaal kennen: stress, vervuilde lucht, bewerkte en geraffineerde voeding etc.
Er zijn goede middelen verkrijgbaar om de immuniteit te versterken, maar er zijn maar weinig middelen die maken dat het immuunsysteem weer optimaal kan functioneren, bij benadering zo goed als dat eens geweest is.
Het product Transfer Factor is relatief nieuw, en een revolutionaire ontdekking in het ondersteunen van ons immuunsysteem.


Als een baby wordt geboren is het immuunsysteem nog niet geheel intact. Doordat de baby wordt gevoed met het colostrum (de eerste melk die door de moeder wordt geproduceerd) wordt zijn/haar immuniteitssyteem snel op een hoog peil gebracht. Ieder kent het belang om baby's minimaal de eerste dagen moedermelk toe te dienen en pasgeboren kalveren krijgen daarom ook het colostrum, voordat de later geproduceerde melk naar de fabriek gaat.


TransferFactor bevat dit waardevolle colostrum. De enorme werking ervan wordt toegeschreven aan de eigenschap dat er meer gebeurt dan versterking van het immuunsysteem. De Transfer-Factor-capsules werken binnen uw oorspronkelijke RNA-programmering.
De moleculen in ons lichaam die als immuniteitboodschappers dienen, worden schaarser naarmate we ouder worden. Zo worden we kwetsbaarder voor aanvallen van virussen en bacteriën, en kunnen we gemakkelijker ziektes als ME en kanker krijgen.


De ontdekking van de transfer factor is een van de meest belangrijke ontdekkingen die de laatste tijd zijn gedaan op het gebied van de immuniteit. Transfer factors zijn kleine moleculen die door de hogere organismen worden geproduceerd, die nu via de Transfer Factor-capsules kunnen worden ingenomen.


De enorme werking van de capsules wordt toegeschreven aan het feit dat er meer gebeurt dan het versterken van het immuunsysteem, maar dat bij inname het lichaam zo wordt ondersteund dat de oorspronkelijke (bij de geboorte aanwezige) immuniteitsfuncties weer maximaal worden gestimuleerd.


Transfer Factor Plus is 2,5 maal zo sterk als de normale Transfer Factor. Voor meer informatie:

Info/Bestel Transfer Factor

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.