Tips voor het stellen van vragen aan de Tarot
Het op de juiste manier formuleren van een vraag voor de Tarot is niet eenvoudig.
Soms kan het ook voorkomen dat je vraag niet beantwoord word, maar reiken de tarotkaarten andere inzichten aan. Het is dan zo, dat dit belangrijker voor je is op dit moment.

Bij het stellen van de juiste vraag zijn hier enkele tips waar je op kunt letten:-Wees specifiek. Heb je bijvoorbeeld een vraag over een situatie op je werk, vraag dan bijvoorbeeld: “Wat kan ik doen om de samenwerking met mijn chef te verbeteren?”

- Gebruik een duidelijke tijdsbepaling. Bij een vraag als: “Wanneer vind ik mijn soul-mate?” is ‘wanneer’ zo vaag, dat het antwoord niet specifiek genoeg kan worden. In plaats hiervan kun je vragen: “Wat kan ik doen om binnen een jaar mijn soul-mate te ontmoeten?”

- Stel de vraag vanuit en voor jezelf. Vraag niet iets over een ander. Waarschijnlijk zou je het zelf ook niet fijn vinden als een ander over jou vragen aan de tarot zou stellen. Een vraagstelling kan zijn: ”Hoe kan ik met de onenigheid met mijn zuster Anneke omgaan?”

- Neem verantwoordelijkheid. Bij het stellen van de vraag is het belangrijk dat je er iets van kunt leren en dat je een stap verder komt in je persoonlijke groeiproces. Vraag daarom altijd naar je eigen aandeel in een bepaalde situatie.

- Stel geen onmogelijke vragen. De tarot is niet bedoeld om medische vragen te beantwoorden, of om te vragen welke lottocijfers je moet gebruiken. Wend je hiervoor tot andere specialisten.Tarot en de wereldShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.