Tijdloze geheimen



De meest complete gezondheidsgids


In tegenstelling tot wat de reguliere geneeskunde en veel gezondheidsmythen ons willen laten geloven is hier een boek, dat eindelijk bewijst dat een goede gezondheid gemakkelijk bereikt kan worden.
Gezond zijn is iets dat van nature bij je hoort, ondanks je huidige gezondheidstoestand.
In deze uitgebreide uitgave van Tijdloze Geheimen van Gezondheid en Verjonging, onthult bestsellerauteur Andreas Moritz de meest voorkomende, maar zelden herkende oorzaken van ziekte en veroudering.

Door op onderstaande afbeelding te klikken kun je het boek inkijken en/of bestellen. Geen verzendkosten.




Hij biedt krachtige en bewezen methoden om de oorzaken van ziekten weg te nemen en een stralende gezondheid te bereiken, ongeacht je leeftijd. Terwijl de meeste artsen alleen maar proberen ziekte te bestrijden of te onderdrukken - wat meer doden veroorzaakt dan kanker of hartkwalen - weten ze te weinig van de werking van lichaam en geest om iemand werkelijk te kunnen helpen.


Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging is gebaseerd op 35 jaar werk en onderzoek in de gezondheidszorg en op waardevolle ervaringen met duizenden mensen over de hele wereld.
Het onthult je alles dat je moet weten om gebruik te kunnen maken van de geneeskracht van de natuur.


Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging geeft je een dieper inzicht en perspectief, dat je letterlijk de controle over je lichaam en geest teruggeeft.



Je krijgt de beschikking over weinig bekende, eeuwenoude geheimen, die al duizenden jaren met succes worden toegepast en je ontdekt:


• dat talrijke artsen, verpleegkundigen, patiënten en anderen, die bewust met hun gezondheid bezig zijn, goede redenen hebben om dit boek 'de Bijbel voor een goede gezondheid' te noemen;
• nieuwe geheimen, die zijn onderzocht door toonaangevende autoriteiten van overal ter wereld, zowel in de reguliere als in de complementaire geneeskunde;
• de geheimen die steeds weer gewerkt hebben voor de talloze mensen die Andreas Moritz gedurende meer dan 35 jaar in zijn eigen praktijk heeft geholpen hun gezondheid terug te krijgen;
• dat je je jonger en meer in balans zult voelen vanaf het moment dat je in dit boek begint te lezen.





Tijdloze geheimen is geschreven in begrijpelijk Nederlands, met duidelijke instructies wat je moet doen; je hoeft nooit ergens naar te raden.
Je krijgt een grote hoeveelheid nieuwe tips, die je absoluut zullen helpen je meest waardevolle bezit, je gezondheid, te behouden of terug te krijgen.
Dit boek zou weleens de meest complete gezondheidsgids kunnen zijn die je ooit gelezen hebt en die je leven totaal zou kunnen veranderen.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.