Tarot

Spiegel van de ziel

tarotconsult


Zoals we een spiegel gebruiken om te zien hoe we er van buiten uitzien, zo kunnen we de voorstellingen van de Tarot gebruiken om meer over onze innerlijke werkelijkheid te weten te komen.
De Tarotvoorstellingen zijn de spiegels van onze ziel.
Hoe langer we er naar kijken, des te meer we over onszelf en ons leven ontdekken.'De Tarot zou je kunnen omschrijven als het plaatjesboek van God' - Lady Frieda Harris


Wat is de Tarot?

De Tarot is een oeroud systeem van wijsheden. Het diepe weten is zichtbaar gemaakt op kaarten met indrukwekkende voorstellingen.

De kaarten zijn onderverdeeld in 22 Grote Arcana kaarten, 16 Hofkaarten en 40 Kleine Arcana kaarten. De Grote Arcana wijst op van bovenaf opgelegde universele lessen, die aan kosmische wetmatigheden ten grondslag liggen. De Hofkaarten hebben meestal betrekking op belangrijke mensen in ons leven. De Kleine Arcana betreft de kleinere, directe levenslessen. Ze zijn onderverdeeld in vier kleuren van elk tien kaarten: Staven, Bekers, Zwaarden en Schijven.

De 78 kaarten van de Tarot zoals we die tegenwoordig kennen, kunnen als een wegwijzer worden opgevat op de weg van de innerlijke reis. Door de kaarten juist te gebruiken en te interpreteren kunnen inzichten en verhelderende inzichten worden verkregen omtrent de levenssituatie waaromtrent vragen worden gesteld. Zo kan de Tarot leiden tot waardevolle doorbraken, meer helderheid en een ruimere waarneming van datgene wat ons bezighoudt. De Tarot laat ons onze sterke punten zien en wijst ons op onze blinde vlekken.


Crowley Tarot

Al vele jaren gebruik ik de Crowley Tarot, mede vanwege de prachtige afbeeldingen waarop symboliek, astrologie en numerologie zijn verenigd. Aleister Crowley en Lady Frieda Harris ontwierpen samen deze kaarten.


Vragen aan de Tarot


De wijze waarop we vragen stellen aan de Tarot bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de antwoorden.
Wie bereid is de Tarot als een raadgever in zijn leven te accepteren, behoort hem met een open, liefdevol respect te bejegenen.
Wordt de Tarot misbruikt, of wordt op belangrijke boodschappen herhaaldelijk geen acht geslagen, dan verliezen de kaarten al gauw hun zeggingskracht.
Er kunnen vragen gesteld worden over onafgesloten of onverwerkte situaties uit het verleden, problemen in het heden, of over toekomstige verwachtingen.
De zuiverste antwoorden worden verkregen vanuit een houding van verantwoordelijkheid voor wat er in het leven gebeurt.

Crowley tarot
Barack Obama en de Tarot


Consult


Een consult met de Tarot kan je de nodige helderheid verschaffen omtrent een vraag of situatie die je heel erg bezighoudt. Vele malen heb ik belangrijke doorbraken zien plaatsvinden en meegemaakt dat mensen ineens heel helder wisten wat hen te doen stond.
Ook zijn er mensen die geen specifieke vraag hebben, maar een algemene kaartlegging wensen om te weten wat op dit moment belangrijk is in hun leven.
Graag leg ik de kaarten voor je om je meer inzicht te geven.
Een consult van ca. 1 uur kost € 30,=, 1 ½ uur € 45,=.


Kennis maken met de Tarot


Misschien heeft het bovenstaande je nieuwsgierig gemaakt, of zou je inhoudelijk meer willen weten over de Tarot en heb je vriendinnen of vrienden die dit ook interessant vinden.
Voor kleine groepen geef ik bij mij thuis in huiskamerverband graag meer uitleg.
Leuk is om op zo’n middag je persoonlijkheids- en je zielenkaart te leren kennen, om zo kennis te maken met de innerlijke eigenschappen die je in dit leven dient te ontwikkelen.
Vaak herken je dit wel, omdat bepaalde gebeurtenissen of situaties een rode draad in je leven zijn.
Groepjes van max. 4 personen, € 10,= p.p.Je kunt een afspraak maken via de contactpagina of telefonisch contact opnemen.

Ook is een email consult mogelijk.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.