SoulCards, krachtige beelden voor creativiteit en inzichtWat zijn SoulCards?

De SoulCards zijn ontworpen door Deborah Koff-Chapin middels een bijzondere techniek die ‘touchdrawing’ wordt genoemd. De afbeeldingen raken de diepte van de menselijke ziel. Als vensters in ons diepste zelf zijn deze fantastische kaarten een uitnodiging voor ontdekking van wat er in je leeft.

De afbeeldingen zijn mysterieus en onthullend, en zo helpen ze ons onze eigen ziel te begrijpen. De kaarten dragen een verbazingwekkende levenskracht en aanwezigheid in zich.

Het gebruik van de SoulCards.


SoulCards hebben, in tegenstelling tot Tarotkaarten, geen speciale betekenis, en ook geen handleiding met betrekking tot de afbeelding op de kaart.


De afbeeldingen zijn ontstaan vanuit een creatief proces, dat ook een proces vanuit het innerlijk is geweest.
SoulCards zijn suggestieve afbeeldingen, die bedoeld zijn om wijsheid in de ziel te brengen door bewustwording.


SoulCards vinden hun weg in de harten en de levens van mensen.
De suggestieve kracht van de afbeeldingen, de uitnodiging die ze in zich dragen om het innerlijk te laten raken, is bedoeld om mensen te helpen in het ontwikkelen van inzicht in hun gevoelens en situaties.


SoulCards laten mensen graven in de wijsheid en het inzicht van de eigen ziel.SoulCards kunnen gebruikt worden op een therapeutische manier, om emotionele heling te bewerkstelligen.
De kaarten worden ook gebruikt voor het ontwikkelen van de intuïtie en het stimuleren van de creativiteit.


Iedereen die levensvragen heeft, of zich innerlijk wil verdiepen, kan inzichten of antwoorden verwerven door een sessie met de SoulCards.


Er kan individueel gewerkt worden met de kaarten, maar het is ook goed mogelijk met een groep de SoulCards te ervaren.


De functie en de taak van de ziel.


Het doel van alle (!) zielen is uiteindelijk een God te worden, een God te zijn.
Zo heeft God de ziel geschapen, om de ziel de gelegenheid te geven om te ervaren wat een God kan zijn en om een God te worden.
De taak van de ziel bestaat hoofdzakelijk hieruit ons ertoe aan te zetten voor de grootsheid te kiezen, het beste te selecteren van wie je bent, zonder dat waar je niet voor kiest te veroordelen.


Dat is een grootse taak die vele jaren en levens kost, want je bent geneigd snel een oordeel uit te spreken, iets slecht of verkeerd te noemen. In plaats daarvan kun je dat wat je niet kiest, zegenen.


De ziel streeft hoe dan ook naar het hoogste gevoel. Zij probeert volmaakte liefde te ervaren en te zijn.
Zij is volmaakte liefde en zij weet dit.
De taak van de ziel is dan ook jou te herinneren wie je bent, zodat je vervolgens kunt kiezen wie je wenst te zijn.


Vaak wil je lichaam dat je het ene besluit neemt, terwijl je ziel iets anders zoekt en je geest weer iets anders verlangt.
Echter wanneer de ziel, de geest en het lichaam samen scheppen, in harmonie en eenheid, wordt ‘God vlees’.
Dan kent de ziel zichzelf in haar eigen ervaring.
Je ziel, je geest en je lichaam zijn dan Een.Wat gevoeld wordt.....wil geleefd worden.


Consult

Wat is het verhaal dat jouw ziel verteld wil hebben? Door welk zielsverhaal kan je leven weer gaan stromen en word je meer jezelf?

Een consult met de SoulCards kan een poort openen naar healing, inzicht en inspiratie.

soulcards, inzicht, inspiratieVoor het maken van een afspraak voor een consult met de SoulCards, kun je gebruik maken van de contactpagina .Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.