Oude en Nieuwe Helderziendheid


Leer onderscheiden tussen oude en nieuwe helderziendheid.


Van oorsprong was de mens helderziend. Hij kon tot ver in de geestelijke wereld schouwen.
Langzamerhand begon hij dat vermogen te verliezen, omdat hij steeds materialistischer werd. Het ging alleen nog maar om de aarde, om dit leven.
Gelukkig waren er toen nog ingewijden, enkelingen, die wel helderziend waren en konden bemiddelen tussen de aardse en de geestelijke wereld. Toen ook zij uitstierven, verloor de mens uiteindelijk elke verbinding met de geestelijke wereld.
Je zou kunnen zeggen dat sindsdien de mens ronddoolde, zich niet bewust van de zoveel grotere wereld om hem heen.
In onze tijd begint de mens opnieuw helderziende vermogens te ontwikkelen. Het is in beperkte mate, maar het is een ontwikkeling die niet meer tegen te houden is.

Er is verschil tussen de oude vorm van helderziendheid en de helderziendheid die we in deze tijd beginnen te ontwikkelen.


Oude helderziendheid


De oude helderziendheid was verbonden met de groepsziel.
Bij volken die in de oerwouden leven en bij nomadische volken vinden we daar nog voorbeelden van.
De Aboriginals konden uit hun lichaam treden om een stamgenoot te volgen die een bijzondere boodschap aan een andere stam moest brengen. Dit oude helderziende vermogen was mogelijk omdat de Aboriginals op een bepaalde manier nog een eenheid vormden. Ze leefden in de sfeer van een groepsziel.


Gedurende de tijd ontwikkelde de mens zich steeds meer tot een individu, een wezen die vanuit eigen kracht leven kan. Hoe meer de mens ‘ik’ leerde zeggen, hoe meer hij die oude helderziende vermogens verloor.
De oude helderziendheid is dus nauw verbonden met de mens als groepswezen.
Zo ontleende in oude tijden de mens leiding aan de geestelijke wereld, omdat hij nog niet op eigen benen kon staan.
Oude helderziendheid was ook gericht op de toekomst: wat gaat de toekomst brengen en wat moet de mens doen om zich op die toekomst voor te bereiden?
De engelen, de meesters, de ingewijden gaven zo leiding aan het leven op aarde.Nieuwe helderziendheid


De nieuwe helderziendheid respecteert onze vrijheid en doet geen toekomstvoorspellingen.
Wij zijn geen groepswezens meer, en we hebben ons zover ontwikkeld dat we in staat zijn zelf de nodige beslissingen te nemen.
We zijn in staat onze beslissingen te nemen door na te denken en ons te bezinnen wat we werkelijk willen en door onze innerlijke stem serieus te nemen.


Dat betekent dat de toekomst niet langer voor de volle honderd procent vaststaat: onze toekomst hangt niet alleen af van de geestelijke wereld, maar ook van onze eigen beslissingen.
Wie dus in onze tijd toekomstvoorspellingen doet, houdt geen rekening met de beginnende vrijheid die de mens zich tegenwoordig eigen maakt.
Daarnaast nemen toekomstvoorspellingen onze onbevangenheid weg om onze eigen weg te gaan, en beperken ons dus op die manier in onze vrijheid.
Overal waar helderziende boodschappen tot een autoriteit worden die iemand verleiden uit zichzelf weg te gaan, in plaats van iemand te helpen naar het diepste zelf te luisteren, behoren tot de oude vorm van helderziendheid en zijn voor deze tijd niet meer passend.
We moeten in deze tijd leren om met het eigen weten in verbinding te komen en leren al die uiterlijke autoriteiten los te laten.


In de huidige tijd mogen en willen de engelen van het Licht ons niet meer op die manier leiden: voor alles respecteren zij onze vrijheid en geven ons daarmee de kans om met vallen en opstaan van onze fouten te leren en zelfstandig te worden.
En dus beoefenen de engelen van het Licht de kunst van terughoudendheid.


Dit helpt ons om in onze tijd de stap van materialistisch denken naar spiritueel denken te maken. Helderziende ervaringen worden steeds vanzelfsprekender en worden meer serieus genomen.
Er voltrekt zich momenteel een geestelijke revolutie. Steeds meer mensen kijken totaal anders naar het leven dan dertig jaar geleden.
Ze krijgen weer een innerlijk besef van de geestelijke wereld en worden zich de wereld van hun herkomst meer bewust.


De essentie van de nieuwe helderziendheid


De essentie van de nieuwe helderziendheid heeft te maken met het kijken naar je eigen leven en je af te vragen: waarom overkomen mij de dingen die gebeuren? Welke boodschap ligt er verborgen achter alles wat mij van dag tot dag overkomt?
Helderziendheid betekent in deze tijd helder de verborgen achterkant van je leven leren zien.
Zicht krijgen op je eigen karakter, op je eigen biografie, op de karmische patronen die je daarin tegenkomt en op de opdracht die je hebt meegenomen naar de aarde toe.
Dat is het waar het bij de nieuwe helderziendheid om gaat.


Zo ontwikkelt zich dus de nieuwe vorm van helderziendheid: het stille, geduldige en onafgebroken werken aan jezelf.
Het is de voorwaarde voor elke verdere groei en ontwikkeling op dit gebied.
Dat stille werk loopt uiteindelijk uit op de geboorte van het hoger zelf in ons.


(bron: Tien levenslessen voor deze tijd - Hans Stolp)


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.