Het boek 'Regenbogen en Sterrenlicht'Een persoonlijk verhaal

Een oppervlakkige lezer zou kunnen denken dat dit boek gaat over kanker.

Toen ik ontdekte dat ik borstkanker had, was de boodschap die mijn intuitie mij in die fractie van een seconde gaf: "Handelen", niet "Je gaat dood".

In datzelfde moment wist ik ook dat de kanker niet voor niets op mijn pad was gekomen, maar mij zou helpen om te ontdekken wie ik wezenlijk ben.Hoewel mijn leven voor een buitenstaander door mijn ziekte misschien een troosteloze aangelegenheid leek, voerde mijn proces mij door intuitie, dromen en ogenschijnlijk toeval langs bijzondere wegen en speciale ontmoetingen en beleefde ik een belangrijke periode in mijn leven.

Ik nam zelf verantwoordelijkheid voor mijn gezondheid, en zocht genezing op fysiek, emotioneel, psychisch en spiritueel niveau.

Daarom wil ik de lezer vragen te kijken naar het Licht in dit boek.

Het Licht dat mij werd gegeven, het Licht dat ik zocht, het Licht dat ik zelf schiep en het Licht dat ik doorgaf.

Ook wil ik de lezer vragen te kijken naar hoe het licht op aarde uiteen valt in alle kleuren van de regenboog, en hoe de ziekte kanker al die kleuren op mijn weg bracht.

Ik ben gaan weven met die kleuren, omdat ik terug wilde naar het zuivere licht.

Dat Licht draagt ieder van ons in zich. Dat Licht ervaren wij als we gezond, gelukkig en vol levensvreugde zijn.


Dat Licht is wat wij in wezen zijn.
Niet zomaar Licht.
Onsterfelijk Licht.


Reacties van lezers:

'Regenbogen en sterrenlicht' is één van de weinige boekjes dat ik ooit in één adem heb uitgelezen.
Het boekje is aangenaam geschreven en vertelt het waargebeurde verhaal van Foekje. Ze is een vrouw van middelbare leeftijd die geconfronteerd wordt met iets waar vele vrouwen van haar leeftijd angst voor hebben: borstkanker.
Toen ze dit vernam vielen haar zekerheden van alledag eensklaps weg. Het is prachtig om te lezen hoe ze met deze unieke, doch dramatische levenservaring omgaat. De angst en onzekerheid die ze eerst ervoer, kwamen al snel op de tweede plaats.
Ze vond de wijsheid om haar innerlijke stem te volgen, en bovendien hierop te vertrouwen. Hierdoor werd deze ervaring een bron van nieuwe inzichten, wijsheid, en vooral een nieuwe manier van leven.


Doorheen de hele ervaring werd ze heel erg gesteund door haar man, die elke stap van de weg aan haar zijde stond. Het was prachtig om te zien dat liefde altijd sterker is dan de dramatische ervaringen die de mens soms onder ogen krijgt te zien.


Doorheen het boekje zitten spirituele boodschappen verweven die de schrijfster ontving.

Christophe V."Foekje, Foekje wat een prachtig boek heb je geschreven. Een boek vol emoties, verdriet,volharding, doorzetting…… een weergave van het ware leed van een (ex)-kankerpatiënt.
Was het niet de lichamelijk pijn, dan was het wel de geestelijke pijn die jij hebt willen en moeten dragen.
Het gevoel van ‘verraden’ te zijn door je werkgever, en de controlerende arts, het gevoel van iets vreselijk te zijn overkomen, namelijk een ernstige zieke, wachtende tot… en uiteindelijk alleen gelaten worden door jan-en- alleman behalve je ware vrienden.
Het boek bevat een aaneenschakeling van diepzinnige gedachten, emoties en gevoelens.
Alles komt aan bod en wel op een manier die je diep in je hart raakt. In een woord fantastisch.
Ik denk dat vele kankerpatienten en vele anderen met mij dit boek zien als een soort bevestiging van het feit dat zij ook ooit iets dergelijks hebben meegemaakt.
Het maakt het bespreekbaar en begrijpelijk voor 'buitenstaanders'.


Met een hartelijk groet van,


Hans""Ik heb het boek gelezen en zou het graag in onze boekenkast willen hebben. Het sluit prachtig aan bij de tekst die op onze folders vermeld staat: door kanker bewust leven.

Zoals op de kaft van het boek beschreven staat, heb ik het ook ervaren tijdens het lezen, het Licht loopt als een rode draad door het boek.

Het verhaal neemt je mee in haar gang door het proces, ik heb het dan ook zeer geboeid binnen korte tijd uitgelezen. Het is heel toegankelijk geschreven en ik denk zeker dat gasten in ons huis steun kunnen vinden in dit boek.


Met vriendelijke groet,
Ellen de Vroom
Vrijwilliger Adamas Inloophuis"Bestellen

U kunt dit boek bestellen door E 16,00 en E 3,00 verzendkosten = E 19,00 over te maken naar banknummer NL55INGB0009277468 t.n.v. F. Meijer-Linstra te Hurdegaryp. Vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres.

Het boek wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Adverteren bij Daisycon

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.