Het wezen van mededogen


Ervaar jezelf als een diep meer.Als je de door het verstand geschapen tegenstellingen achter je hebt gelaten, word je net een diep meer.
De uiterlijke situatie van je leven en wat er daar gebeurt is de oppervlakte van het meer.
Die is soms rustig, soms winderig en ruw, helemaal afhankelijk van de cyclus van de seizoenen.
Maar in de diepte is het meer altijd onberoerd.

meer, bewustzijn, energie


Jij bent dat hele meer, niet alleen de oppervlakte. Je staat in contact met je eigen diepte, die volkomen stil blijft.
Je verzet je niet tegen de verandering door je mentaal vast te klampen aan een bepaalde situatie. Je innerlijke vrede hangt er niet vanaf.
Je blijft in Zijn, onveranderlijk, tijdloos, onsterfelijk.
Je bent voor vervulling of geluk niet meer afhankelijk van de uiterlijke wereld van voortdurend veranderende vormen.Je kunt ervan geniet, ermee spelen, nieuwe vormen maken, de schoonheid van dat alles waarderen.
Maar je hebt niet meer de behoefte om je eraan te hechten.
Zolang je je niet bewust bent van Zijn, ontgaat de werkelijkheid van de andere mensen je, omdat je die van jezelf nog niet gevonden hebt.
Je verstand vind hun norm leuk of niet leuk.
Een echte relatie wordt pas mogelijk als je je bewust bent van Zijn.
Als je uit Zijn komt, zie je het lichaam en het verstand van de ander als niet meer dan een scherm waarachter je hun ware werkelijkheid voelt, zoals je die van jezelf voelt.
Zo blijf je als je geconfronteerd wordt met het lijden of het onbewuste gedrag van een ander aanwezig en in contact met Zijn.
Zo kun je door de vorm heen zien en het stralende zuivere Zijn van die ander ervaren door dat van jezelf.Op het niveau van Zijn ervaar je al het lijden als een illusie.
Lijden is het gevolg van de identificatie met vorm.
Wonderbaarlijke genezingen treden soms op door dat inzicht, door het bewustzijn in andere mensen wakker te maken als ze daar rijp voor zijn.
Mededogen is het besef van een diepe band tussen jezelf en alle schepselen.
Denk eraan dat je heel veel met de ander gemeen hebt. Naast alle verschillen, over twee jaar of over zeventig jaar – dat maakt niet zoveel uit – is er helemaal niets meer van jullie lichamen over.
Dat is de ontnuchterende en nederig stemmende gedachte, die weinig ruimte overlaat voor trots of arrogantie.
In dat opzicht bestaat er totale gelijkheid tussen jou en elk ander schepsel.Je stoffelijke vorm zal ooit uit elkaar vallen en er niet meer zijn.
Maar jij bent er nog steeds, de goddelijke aanwezigheid die je bent. Stralend, helemaal aanwezig.
Niets dat echt was is ooit gestorven, alleen maar namen, vormen en illusies .

stralende zelf, bewustzijn


Op dat niveau wordt mededogen een helende kracht in de ruimste zin van het woord. In die toestand is je hele invloed primair gericht op Zijn en niet op doen.
Iedereen met wie je in contact komt, wordt geraakt door je aanwezigheid en beïnvloed door de vrede die je uitstraalt, of die ander zich daar nu van bewust is of niet.
Je vrede is zo enorm diep dat alles wat zelf geen vrede is erin verdwijnt alsof het nooit had bestaan. Dat doorbreekt de karmische cyclus van oorzaak en gevolg.
Dieren, bomen en bloemen voelen je vrede en reageren erop.
Je wordt ‘het Licht der wereld’, een uitstraling van zuiver bewustzijn en zo ban je het lijden uit op oorzakelijk niveau.
Je bant de onbewustheid uit de wereld.Van ziel tot ziel
E 17,95Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.