MaimonidesOchtendgebed van Maimonides, Portugees geneesheer 12e eeuw


MaimonidesSta mij bij, Almachtige, in het volbrengen mijner moeilijke taak, opdat zij gelukke, want zonder Uw bijstand is de mensch zelfs niet tot het geringste in staat.

Beziel mij met liefde tot mijn kunst en Uwe schepselen, laat niet toe dat geld of roemzucht mijn daden beïnvloeden, want deze vijanden der waarheid en menschenliefde kunnen mij licht op dwaalwegen voeren en mij van mijn plicht, Uw kinderen wel te doen, afhouden.

Verruim mijn hart, zoodat dit steeds bereid is, arm en rijk, vriend en vijand den kwade zoowel als den goede te helpen.

Laat mij in den lijder alléén den mensch zien; geef mij de kracht, mij aan het bed van den zieke te beheerschen, zoodat zich geen vreemde gedachten aan mij opdringen en al mijn ervaring en kennis mij geheel ten dienste staan om hem te helpen.

Schenk mijn zieken vertrouwen in mij en mijn kunst, opdat zij mijn voorschriften en aanwijzingen getrouwelijk opvolgen.

Verleen mij, o God, geduld en zachtheid wanneer een zieke mij weerstreeft; schenk mij gematigdheid in alles, behalve mijn verlangen naar kennis.

Geef mij bescheidenheid, zoodat hoogmoedige gedachten over mijn bekwaamheid ver van mij blijven. Omgord mijn lendenen als met een pantser, wanneer onkundigen mij bespotten, opdat mijn geest ongekwetst blijve en ondanks andere invloeden de waarheid oprecht zoeke.

Indien echter wijzere mannen mij het beter willen leeren, laat mijn geest dankbaar den aangegeven weg volgen, want het gebied der artzenij-kunst is groot.

Amen


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.