Licht


In den beginne werd het Licht geschapen.De Schepping explodeerde in ontelbare kristallen cellen.
Dit waren enkel energieen die het licht wilden kunnen bevatten, maar omdat ze zichzelf niet konden afbakenen , zochten ze naar een manier om het Licht vast te houden.


De allereerste gedachte aller tijden was om een oervorm te creeren om het Licht te begrenzen.
Zodra deze gedachtevorm materialiseerde ontstond er gedachte op gedachte, die zich ontwikkelden tot een reeks processen en wezens die materie definieerden.
Op deze manier werd een hele reeks ervaringen in gang gezet.

Zo werd de mensheid geboren.
E 11,15
Bespiegelingen in het LichtLevende cellen stralen licht uit in alle kleuren van de regenboog, en hebben een zeer hoog ordeningsniveau.

Op deze wijze wisselen levende cellen informatie uit met de snelheid van het Licht zelf.

In alle levende bio-organismen is Licht aanwezig, zelfs in bacterien en schimmels.

Wij zijn Lichtwezens.Het einde van de tijd zal niet komen, zoals de mensen denken, in een ademtocht.
De tijd zal eindigen in licht omdat hij in de duisternis begon.
De tijd zal eindigen als de mensheid de eeuwigheid als haar thuis zal aanvaarden.
Dit is waarlijk het allerbelangrijkste moment in de geschiedenis.


Jezus zei:


Als zij tegen jullie zeggen:
Waar komen julie vandaan?
Zeg dan tegen hen:
Wij zijn gekomen uit het Licht,
daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan;
het was er,
en het heeft zich in hun beeld geopenbaard.


Als zij tegen jullie zeggen:
Wie zijn jullie?
Zeg:
Wij zijn de zonen van de levende Vader.
Als zij jullie vragen:
Wat is in jullie het teken van de Vader?
Zeg tegen hen:
Het is beweging en rust.Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.