Langer leven


Langer leven: bewustwording en maatwerkHoe kunnen we langer leven in een optimale gezondheid?
Hoe kunnen we onszelf van chronische aandoeningen genezen?
Wat is de belangrijkste reden van veroudering?
Hoe kunnen we veroudering omkeren en een langer leven bereiken?
Hoe bereiken we een toestand waarin we nooit meer ziek zijn?

Door op onderstaande afbeelding te klikken kun je in het boek kijken en/of het bestellen. Geen verzendkosten.


Ieder mens wil graag een goede gezondheid hebben.
In grote lijnen zou je dat kunnen omschrijven als een toestand waarin men zich zowel lichamelijk, psychisch als sociaal goed voelt tot op hoge leeftijd.
In de reguliere gezondheidszorg wordt min of meer gesteld dat het menselijk lichaam een complexe machine is. Wanneer die machine stuk is kun je hem repareren door onderdelen te verwijderen of te vervangen, en zo kun je langer gezond leven.


Langer gezond leven gaat echter om een totaal-concept.
Gezond en vitaal zijn vraagt een continue investering van tijd en energie. Men kan wat dat betreft nooit op de lauweren rusten.
Langer gezond leven betekent bewustwording en maatwerk.


De afgelopen vijftig jaar is er een stroom van wetenschappelijke onderzoeken geweest die aantoonden dat onze manier van leven -wat we doen, denken, eten en geloven – ons welbevinden en onze levensduur beïnvloedt.
Onze leefstijlkeuzes geven ons de macht onze levensloop te veranderen, hoe slecht de uitgangspositie ook mag zijn waarin Moeder Natuur ons heeft geplaatst.
Gezondheid is een waardevol gegeven dat gekoesterd, beschermd en actief onderhouden moet worden. Voor luiheid, onwetendheid en desinteresse op dat gebied zullen we een hoge prijs moeten betalen.


Adverteren bij Daisycon


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.