Kleuren


Kleuren zijn van invloed op onze gezondheid


Kleur is voor de gezondheid van essentieel belang. We hebben alles in ons auraveld nodig.
Als we zuiver zijn, worden we aangetrokken door de kleur die we nodig hebben.
Bijvoorbeeld: de kleur rood pept onze emoties op terwijl blauw onze emoties bekoelt en kalmeert.
Iedere ziekte is verbonden met het disfunctioneren van bepaalde chakra’s. Die disfunctionerende chakra’s kunnen door de ontbrekende kleur worden gevoed. Zo kan kleur bij de behandeling van verschillende ziekten worden gebruikt.


Bijvoorbeeld: Iemand met een laag functionerende schildklier heeft de kleur blauw nodig. Heeft iemand een overactieve schildklier dan heeft hij waarschijnlijk groen nodig, wat een kleur is die het veld over het algemeen weer in balans brengt.


TulpenveldOverzicht van de kleuren


Rood:
vergroot je verbinding met de aarde en geeft kracht aan fundamentele levensdrang. Laadt op, beschermt en schermt af.
Goed voor alle organen in het onderlichaam.

Roze:
Brengt zachte, meegaande liefde voor anderen


Oranje:
laadt je seksuele energie op en verhoogt het immuunsysteem. Vergroot je ambitie.

Geel:
Geeft meer mentale helderheid, een gevoel van juistheid. Maakt de denkende geest schoon.

Groen:
Brengt harmonie en een gevoel van volheid: ik ben oké, jij bent oké, en de wereld is oké.
O.a. goed voor het hart en de longen.


Blauw:
Brengt vrede, waarheid en rustige orde. Verhoogt gevoeligheid, versterkt de innerlijke leraar. Goed voor o.a. de schildklier

Indigo:
Opent spirituele waarneming, brengt gevoel van extase. Helpt je om je te verbinden met het diepere mysterie van het spirituele leven.

Paars:
Helpt je om je te verenigen met spiritualiteit en je daar naartoe te bewegen. Helpt een gevoel van leiderschap en respect te vergroten.

Wit:
Helpt je contact te maken met je zuiverheid en doet je veld uitbreiden. Brengt verbondenheid met anderen op spiritueel niveau. Vermindert pijn, goed voor de hersenen.


Veel kleuren
Goud:
Versterkt het hogere denkvermogen, brengt een gevoel van grote kracht. Helpt je om je met God en de spirituele kracht in je te verbinden.

Zilver:
Helpt om afvalstoffen op te ruimen in je lichaam. Helpt je om sneller vooruit te gaan en beter te communiceren.

Bruin:
Versterkt een rijke verbinding met de aarde en gronding

Zwart:
Helpt je om naar binnen te keren en in je centrum te blijven. Brengt complete vrede. Brengt je naar de leegte, de bron van ongemanifesteerd leven, wachtend om geboren te worden in een verschijningsvorm. Voert je tot Genade.


Van kleuren naar gezondheid


E 19,50Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.