Ken Uzelf
In het hele Universum is maar een vraag die werkelijk van belang is:

Weet jij wie je werkelijk bent?

Als je dat weet zullen alle eenzaamheid, pijn, frustratie en verdriet in rook opgaan, en zul je besef hebben van het wonder dat jouw leven is.

De meeste mensen concentreren zich echter het grootste gedeelte van de tijd op zaken die er niet echt toe doen.

Maar als ze per dag een paar minuten zouden gebruiken om zich te concentreren op de dingen die wel van belang zijn, kan dat hun hele leven en dat van de mensheid veranderen.

Voor ieder mens bestaat de mogelijkheid van de vreugde van een geinspireerd leven.


In de wereld om je heen zijn er heel veel dingen die je in de richting van je innerlijke waarheid kunnen leiden.

Dat zijn mensen, plaatsen, objecten, gebeurtenissen die een soort wegwijzers zijn.

Dat is de essentie van de wereld om je heen. De uiterlijke wereld is het pad.

Alle gebeurtenissen in de uiterlijke wereld zijn voorbestemd om jou terug te brengen naar huis.
Recht voor jouw ogen is er een antwoord.
Open je ogen en je zult het zien.
Open je geest en je zult het weten.
Open je hart en je zult voelen dat er een antwoord is.


Andere mensen kunnen je op een pad leiden.
Weer anderen kunnen je hun weg laten zien.
Maar alleen jij kunt jezelf naar jouw bestemming leiden.
Alleen jij kunt besluiten om naar huis te gaan.

Maar wat is dat: naar huis gaan?


De meeste mensen denken dat dit betekent terug te keren naar God, of de bron.
Maar je kunt niet terug keren naar je bron, omdat je die nooit verlaten hebt.
En je ziel weet dat.


Maar wat is het dan?
Wat is het doel van het leven op aarde vanuit het standpunt van de ziel?


Je ziel probeert te ervaren wat ze weet.

Het leven is een proces waarbij de ziel Weten omzet in Ervaren, en dat proces zal voltooid zijn wanneer de dingen die je weet en ervaren hebt, je doorvoelde werkelijkheid zijn.

Thuis is een plek die Voltooiing heet.

Het is het volkomen Bewustzijn van Wie je werkelijk bent door de volkomen Kennis en de volkomen Ervaring en het volkomen Gevoel daarvan.

Het is het einde van de Afscheiding tussen jou en de Goddelijkheid.Het is een terugkeer naar je bewustzijn van het feit dat je nooit bent weggegaan; dat jij en God een zijn.

Je kunt weten dat je Goddelijk bent, maar pas wanneer je jezelf als goddelijk wezen ervaart, word je bewustzijn volkomen door het in praktijk brengen van dat gevoel.

Je levensreis is niet een eindeloze zoektocht naar God, ze is een eindeloze ervaring van God.


De reis is een proces.
Het beeld is dat je op een bepaalde dag God zult ontmoeten.
Dat je op een dag naar Huis zult gaan.
We gaan niet terug naar Huis.
We zijn nooit uit Huis weggegaan.
E 17,90
Ben ik dat?Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.