Tarot jaarlegging

Wil je weten wat het nieuwe jaar je brengt?
Welke ontwikkelingen zullen er plaats vinden op het gebied
van werk, liefde, sociale omstandigheden?
Wat is je jaarkaart voor dit jaar?
Als je E 25,= overmaakt op banknr. NL55INGB0009277468 t.n.v. F. Meijer-Linstra te Hurdegaryp, krijg je een uitgewerkte jaarlegging inclusief je jaarkaart en thema voor het nieuwe jaar toegestuurd.
Vermeld hieronder je gegevens en geboortedatum.


Denk ook eens aan een jaarlegging als verjaardagskado !Tarot Jaarlegging 2017
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.