Het Witte Licht

(uit: 'De biologie van de overtuiging' – Bruce Lipton)


Ieder van ons is een geest in een stoffelijke vorm. Een krachtig beeld voor deze spirituele waarheid is de wisselwerking tussen licht en een prisma.

Wanneer een lichtstraal door een prisma gaat, buigt de kristallijne structuur van het prisma het licht zo af dat het uittredende licht eruitziet als het kleurenspectrum van een regenboog. Elke kleur wordt, hoewel ze een onderdeel is van het witte licht, afzonderlijk gezien vanwege de unieke frequentie ervan. Als je dit proces omkeert en een regenboogspectrum op het kristal projecteert, zullen de afzonderlijke frequenties zich samenvoegen en een straal van wit licht vormen.

Stel je de identiteit van ieder mens voor als een individuele kleurfrequentie binnen het regenboogspectrum. Als we willekeurig een bepaalde frequentie – een kleur – weglaten, omdat we die ‘niet mooi vinden’ en vervolgens de overblijvende frequenties op het prisma projecteren, zal de uittredende lichtstraal niet wit zijn. Wit licht is per definitie samengesteld uit alle frequenties.


Veel spirituele mensen voorzien de terugkeer van het Witte Licht naar onze planeet. Zij stellen zich voor dat het komt in de vorm van een uniek persoon, zoals de Boeddha, Jezus of Mohammed. Het Witte Licht zal alleen naar onze planeet terugkeren wanneer ieder mens ieder ander mens als een individuele frequentie van het Witte Licht erkent. Zolang we mensen niet mogen, uitsluiten of minder waard achten, dat wil zeggen dat we de frequenties van het spectrum teniet doen, zullen we niet in staat zijn het Witte Licht te ervaren. Onze taak is elke menselijke frequentie te beschermen en te voeden, zodat het Witte Licht kan terugkeren.

Op die manier kunnen we komen tot het bereiken van een hogere sport op de evolutionaire ladder. Van daaruit kunnen we ons verenigen in een wereldomvattende gemeenschap. De leden van die verlichte gemeenschap zullen erkennen dat we zijn geschapen naar het beeld van onze omgeving, dat wil zeggen, dat we goddelijk zijn en dat we niet moeten handelen op de manier van het overleven van de sterksten, maar op een manier die steun biedt aan iedereen en alles op deze planeet.

De beste manier om het menselijk geweld te stoppen is ons te realiseren dat we spirituele wezens zijn die net zo hard liefde nodig hebben als we voedsel nodig hebben. Door ons aan te sluiten bij gemeenschappen van gelijkgezinde mensen die werken aan de vooruitgang van de menselijke beschaving kunnen we een volgende evolutionaire stap zetten.


E 14,95
Waarom God lachtShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.