GodinHygieia

Godin van Gezondheid, Genezing en Welzijn
(Goddess of Health, Healing and Wellbeing)

Hygieia, één van de dochters van Asklepios (god van de geneeskunde en genezing) en Epione, is in de Griekse mythologie de godin van de gezondheid, properheid en hygiëne (welk woord dan ook van haar naam is afgeleid). In latere tijden werd zij vereenzelvigd met de maan. Ook voor de gezondheid van de geest wendde zich men tot Hygieia.

De Grieken eerden haar als een machtige godin, wiens taak het was te waken over de gezondheid van levende wezens. Hygieia schijnt reeds over een eigen cultus beschikt te hebben in de zevende en zesde eeuw voor Christus.

Doordat in 429 een pestepidemie in Athene uitbreekt, wordt zij samen met Asklepios vanuit Thracië naar deze stad gehaald. Hier ontmoet Hygieia de godin Athena, die ook Hygieia als bijnaam heeft. Geleidelijk aan verdringt Hygieia Athena en ontstaat er een andere hiërarchie.

Zij werd door de beeldende kunstenaars zeer dikwijls voorgesteld als een schone, ernstige maagd, met een zachte en goedige uitdrukking op haar gelaat, nu eens alleen, dan weer met haar vader Asklepios (en haar broer Telesphoros).

Zij wordt daarnaast voorgesteld als gekroond met laurier en een scepter in haar rechterhand, als koningin van de geneeskunde. Steeds vergezelt haar de slang, het zinnebeeld van de gezondheid. Deze kronkelt vanaf haar borst naar de schaal die ze in haar linkerhand houdt om eruit te drinken.


Hymne aan Hygieia

Ariphron (4e eeuw v.Chr.), een artiest en muzikant uit Sicyon, heeft aan haar een beroemde hymne gericht. Deze luidt:


Hygieia, meest gerespecteerde der gezegenden onder stervelingen, mag ik met jou samenzijn
voor wat nog rest van mijn leven, en moge jij mij gracieus vergezellen:
want als er nog enig plezier is in rijkdom of kinderen,
of in een koninklijke goddelijke macht over mensen,
of in de verlangens die wij vangen met de verborgen netten van Aphrodite,
of in elke andere vreugde of verlichting van het werk
dat is onthuld door de goden aan de mensen,
met jou, gezegende Hygieia,
het bloeit en straalt als tegenovergesteld van de Gratiën.
Zonder jou is niemand gelukkig


Langer leven
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.