GezondheidWat is gezond zijn?


In de reguliere gezondheidszorg wordt het menselijk lichaam gezien als een machine, waar zo nu en dan iets aan gerepareerd moet worden.
Een van de gevolgen van de technische vooruitgang van de medische wetenschap is, dat een mens wordt aangemoedigd zijn eigen verantwoordelijkheid van zich af te zetten, zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven en die voor zijn gezondheid.
De mens gelooft dat ziekte een ongeluk is waar hij het onschuldig slachtoffer van is, en dat anderen maar moeten zorgen dat het weer over gaat.


Een mens is echter verbonden met alles om hem heen en bestaat in verschillende dimensies. Het is een dynamisch, voortdurend proces van optimaal functioneren, bevrediging en relationele wisselwerking op alle niveaus.
Gezond zijn hangt af van een evenwichtige integratie van lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele bewustzijnsniveaus.


De mens heeft behoefte aan genezing op al deze gebieden. Op ieder niveau moeten we leren observeren, veranderen en aanvaarden.
Als een mens kan zien door welke onbalans zijn ziekte is opgewekt, en de verschillende oorzaken met elkaar in verband kan brengen, is hij op weg om evenwicht te brengen in de verschillende krachten en staat hij toe de natuurlijke geneeskracht zijn werk te doen.
Dan wordt gezondheid een positieve, voortdurende toestand van welzijn die we voor onszelf kunnen scheppen door de manier waarop we leven.
We zijn de scheppers van onze eigen gezondheid, net zoals we de scheppers zijn van onze ziekten.
Om gezond te zijn moeten we de wetten van het leven leren kennen en gehoorzamen.


Gezond zijn is leven op alle bewustzijnsniveaus.
Iedere dimensie in ons dient een afzonderlijk doel.
Richt je je op een of twee niveaus, dan kwijnen de anderen weg.
Hoe bewuster je bent van wat zich op de verschillende niveaus in jezelf afspeelt, des te meer je in staat bent doelgericht te werken aan gezond zijn.Lees hier hoe belangrijk water is

en de zuiverende werking van ongeraffineerd zeezout

Waarom worden wij ziek?


Ziekte is niet iets dat zomaar over een mens wordt uitgestrooid, waarbij de een het geluk heeft niet ziek te worden en de ander het ongeluk heeft er wel mee opgezadeld te worden.
Wat wij ziekte noemen en pijn, zijn symptomen van innerlijke disharmonie.
Het zijn tekenen van het feit dat iets niet wordt ingezien omtrent het eigen welzijn.
De mens luistert echter slecht naar zijn lichaam, waardoor het lichaam gedwongen wordt steeds luider wordende signalen uit te zenden, zodat de mens eindelijk gaat luisteren.


Ziekten zijn een gevolg van wat er in de mens gebeurt.
Om een kwaal te genezen zal een psychische verandering moeten plaatsvinden.
Ons lichaam bevat een grote wijsheid en is in staat zichzelf op autonome wijze te genezen.
Neem de oorzaak weg en het symptoom verdwijnt.
Een mens die in zijn eigen krachten gelooft, leeft in vreugde vanuit zichzelf en ervaart de volheid van het leven.
De mens die geen geloof heeft in zichzelf, of negatieve overtuigingen over zichzelf heeft, leeft vanuit een gevoel van gemis.
Door dan optredende, bewuste of onbewuste, gedachten zullen blokkades ontstaan.
Deze blokkades zullen uiteindelijk, als ze niet worden onderkend en opgeruimd, uiteindelijk in ziektes ontaarden.


Het zijn je onbewuste en bewuste verlangens, denkpatronen en emoties die je lichaamscellen en je organen vatbaar maken voor bepaalde besmettingen.
Elke cel van het lichaam wordt namelijk voortdurend beïnvloed door emoties, gedachten en overtuigingen.
Vertrouwen we op onszelf en het leven, dan kunnen genezende krachten vrijuit stromen.
Gezondzijn betekent vertrouwen hebben in onze eigen bron, die voortdurende groei en gezondheid waarborgt.
Gezondzijn ligt in onszelf: een ziekte verdwijnt, het lichaam herstelt zich van nature, wanneer de psychische oorzaak wordt weggenomen.
Ziekte is dus een signaal van het lichaam dat er iets veranderd moet worden in het leven om in groter geluk en harmonie te kunnen leven.
Dat is de grote wens van ons diepste Zelf.
E 15,95
Voeding als medicijnAdverteren bij Daisycon

Hoe worden we gezond?


Dit hangt mede af van iemands bereidheid de waarheid over zichzelf op alle niveaus te aanvaarden.
Anderen kunnen ons helpen, maar uiteindelijk moeten genezing en heelheid uit onszelf voortvloeien.
Als je jezelf niet scherp waarneemt, blijf je gedwongen in een wereld van illusies, en dit kan een grote belemmering zijn voor genezing.
Heelwording vindt plaats als je bereid bent alles wat je bent ook daadwerkelijk te zijn.


Op emotioneel gebied dienen zowel positieve als negatieve gevoelens erkend en doorleefd te worden.
Op geestelijk gebied hangt het verwerven van innerlijke vrede af van het aanvaarden van de macht van de gedachte en het vermogen om niet te denken.
Spiritualiteit kan ons helpen om ons persoonlijke leven vanuit een breder perspectief te bekijken.
Dan gaan we de sluier van de illusie doorzien, en kunnen we vanuit een nieuw bewustzijn gaan leven.E 9,95
Ik hou van mijn lichaamShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.