Ethische code bij Tarotconsult via emailBij een verzoek voor een tarotconsult via email kun je dit verwachten:


- Je aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Niemand anders dan ikzelf zal je verzoek onder ogen krijgen. Na enkele weken wis ik je gegevens van mijn computer.

- Ik doe geen kaartlegging voor personen onder de 18 jaar.

- De tarot voorspelt niet de toekomst, maar is een middel om tot een dieper inzicht in de situatie te komen. De kaarten geven een indicatie van de richting waarin de zaken zich ontwikkelen, maar of dit ook werkelijk gebeurt bepaal je uiteindelijk zelf.

- Op vragen over gezondheid, loterijen en rechtszaken geven de kaarten geen antwoord. Ga voor advies of vragen over deze zaken naar een professional die hiervan verstand heeft.
Ook is het mogelijk dat ik je vraag anders formuleer.
Dit doe ik om ervoor te zorgen dat je een zo goed mogelijk antwoord krijgt.
Als je bijvoorbeeld vraagt: “Wanneer krijg ik een relatie?” dan zal het antwoord onduidelijk zijn omdat de vraag te vaag is.
Beter is: “Wat moet ik doen om de juiste partner te vinden?”

Kijk ook naar nog meer tips over het stellen van een goede vraag.
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.