Tarotconsult via email
Het is ook mogelijk een tarotconsult via email te laten doen.

Tarot of Mermaids

Je kunt behoefte hebben aan duidelijkheid of bevestiging van wat je zelf eigenlijk al weet of voelt. Denk daarbij aan:


- een specifieke vraag over een relatie
- een vraag over je werk of carrière
- steuntje in de rug bij een situatie
- de ontwikkeling van je financiële situatie
- een algemene kaartlegging

Voor een tarotconsult per email heb je twee mogelijkheden:


- Een 4 kaarten legging voor € 15,00
- Een 7 kaarten legging voor € 25,00

Je kunt het bedrag van je keuze overmaken naar:

Rek.nr. NL55INGB0009277468 t.n.v. F. Meijer-Linstra te Hurdegaryp o.v.v. 'tarotconsult'


Je kunt via onderstaand formulier je vraag, specifieke situatie of probleem aan de orde stellen.
Laat me ook je geboortedatum weten.

Als het geld is overgemaakt, krijg je binnen 3 dagen het uitgewerkte consult toegestuurd via de mail.


Lees, voordat je een vraag instuurt, eerst de ethische code .
Kijk ook naar tips omtrent de manier waarop je het beste je vraag kunt stellen.


Tarotconsult via e-mail
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.