Door de poort
Door de poort van het voelen van je zwakheid
ligt je kracht


Door de poort van het voelen van je pijn
ligt je plezier en vreugde


Door de poort van het voelen van je angst
ligt je zekerheid en veiligheid


Door de poort van het voelen van je eenzaamheid
ligt je vermogen vervulling, liefde
en kameraadschap te vinden


Door de poort van het voelen van je haat
ligt je vermogen lief te hebben


Door de poort van het voelen van je wanhoop
ligt je ware en gerechtvaardigde hoop


Door het accepteren van de tekortkomingen van je jeugd
ligt je vervulling nu
Door de poort

Hartstochtelijk leven
E 17,50

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.