De vijf elementenMet de vijf elementen – een duizenden jaren oud Chinees systeem – kan de relatie tussen oorzaak en gevolg verklaard worden. Alle geestelijke, emotionele, energetische en materiële verschijnselen van het universum zijn onder te brengen volgens de vijf elementen.

Het doel erachter is de wisselwerking tussen verschijnselen onderling te herkennen, te begrijpen en van tevoren te zien. De elementen volgen en bevruchten elkaar in een bepaalde opeenvolging.

Elk proces en elk menselijk leven doorloopt onvermijdelijk de stadia van de vijf elementen in de volgorde van de voedingskringloop: hout, vuur, aarde, metaal, water.


de vijf elementen


Hout voedt Vuur,
de as van het Vuur voedt de aarde,
uit de Aarde wordt Metaal gewonnen,
de mineralen uit het Metaal laten het Water leven,
Water voedt de planten (hout).

De mens wordt in het element Hout geboren. Onder gunstige condities wordt in de vroege jeugd de basis voor creativiteit, spontaniteit, tolerantie, edelmoedigheid en openheid gelegd. Negatieve omstandigheden kunnen stijfheid, intolerantie, gierigheid en emotionele bekrompenheid tot gevolg hebben.

Kinderen die zich in de Houtfase mochten ontplooien, die nieuwsgierigheid, enthousiasme en weetgierigheid konden ontwikkelen, kennen goede voorwaarden om het element Vuur in hun jeugd maximaal te verwezenlijken. Intelligentie en kennis, intuïtie en geestelijke helderheid scheppen hier de basis voor levensvreugde en geestelijke ontwikkeling.

Verstandigheid, praktische ervaring en concentratie op het essentiële leiden op middelbare leeftijd tot innerlijke en uiterlijke stabiliteit, de vrucht van het element Aarde. Als de aarding ontbreekt, is men niet in staat om ideeën naar de werkelijkheid te vertalen, van ervaringen te leren en zich een bestaan te scheppen en in stand te houden.


In het element Metaal scherpen rijpheid en levenservaring de zin voor rechtvaardigheid en het oog voor hoe de dingen zijn. Er is de behoefte gegroeid om iets voor anderen te doen. Een wijs mens geeft,omdat hij weet dat geven rijk maakt. Een medelevend mens geeft, omdat hij weet dat geven hem plezier doet. Het element Metaal sluit het vermogen in zich om de ware aard van de ruimte te begrijpen: de ruimte is leeg en tegelijkertijd bevat ze het totale potentieel. Mensen die tot dit inzicht komen, ontwikkelen wijsheid en actief medegevoel.

Uit het vertrouwen in het onbegrensde potentieel van de ruimte en de eigen geest ontwikkelt zich het besef dat de geest onverwoestbaar is. De vrucht van dit inzicht is onbevreesdheid, de hoogste eigenschap van het element Water. Op oudere leeftijd bevindt men zich in het element Water.chinese vijf elementen
Het is belangrijk om te begrijpen dat de mens enerzijds, van zijn geboorte tot zijn dood, de elementen na elkaar doorloopt.


Anderzijds is het potentieel van alle elementen op ieder moment in de mens aanwezig en kan al naar gelang van uiterlijke condities en innerlijke vermogens, ontwikkeld worden.
De vijf elementen gaan ver uit boven ons beperkte concept van de tijd.
Door bestudering van de vijf elementen komen we tot wijsheid en het bewustzijn dat alle verschijnselen in de kosmos met elkaar samenhangen, van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar inwerken. Dat materie niets anders is dan verdichte energie, die permanent in beweging is.
Door deze kennis worden de dingen voorspelbaar.
In de Chinese geneeskunde dienen ze om de oorzaken van ziekte te begrijpen, het verloop ervan te voorspellen en op grond daarvan met de juiste middelen in te grijpen.
Oorspronkelijke geest
E 9,95

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.