De Bergrede van OriahIk hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de Liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat Leven heet.Het maakt me niet uit welke planeten je horoscoop beïnvloeden.
Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je verdriet bent doorgedrongen, en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.
Wat ik wil weten of jij pijn, die van mij of jezelf, kunt laten zijn zonder een vinger te verroeren, zonder haar te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe.
Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn.
Realistisch of rationeel zijn, zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperking vanuit je menselijk bestaan.Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te zijn aan jezelf.
Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad uit je ziel.
Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je vertrouwen waard bent.


Jezelf zijn
Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi en is het leven zelf voor jou een bron waaruit je levenskracht kunt putten?
Kun je leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij, en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de maan te roepen: ‘YES!’Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst, op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.
Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent.
Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.Het gaat mij niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd.
Voor mij is het van groot belang van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen.
Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of je het werkelijk goed hebt met jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.


Oriah Mountain Dreamer, Indiaanse Oudste


Wie ben je echt?


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.