Contact
Nieuw!!!


Wil je een online consult met mij, waarbij je zelf je tarotkaarten kunt trekken?
Ga naar www.livetarot.nl , klik op mijn foto en volg de instructies.

Samen eenWilt u reageren op de inhoud van deze website?

Wilt u een afspraak maken voor een consult?

Heeft u een vraag?

Via het onderstaande formulier kunt u reageren.
Met vriendelijke groet,


Foekje Meijer-Linstra
Hurdegaryp (Frl)Telefonisch ben ik regelmatig beschikbaar voor een consult via:

tel. 0900 - 0511, box 3624 (E 0,80 cpm)


Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.