Chakras


De kleuren van de regenboog in onszelf vinden we terug in de chakras


De kleuren van de regenboog vinden we in onszelf terug in de chakra’s.
Chakra’s lijken op draaikolken, of trechters van energie en bevinden zich zowel aan de voorkant als aan de achterkant van ons lichaam in ons energieveld.
Chakra is in het Sanskriet het woord voor ‘wiel’.


chakra's


De door iedere chakra opgenomen en omgezette energie wordt naar die delen van het lichaam gestuurd die gelegen zijn in het voornaamste zenuwknopengebied dat er het dichtste bij ligt.
Deze energie is van groot belang voor het gezond functioneren van het auraveld en het fysieke lichaam.
Als een chakra ophoudt goed te functioneren, zal de opname van de energie verstoord worden.
Dit betekent dat de organen van het lichaam die door die chakra worden bediend niet hun benodigde voeding krijgen.
Als het disfunctioneren van de chakra voortduurt, zullen de normale functies van de organen en andere lichaamsdelen in dat gebied worden ontwricht.
Dat deel van het lichaam, alsook het immuunsysteem ervan, zal verzwakken, en uiteindelijk zal er een ziekte in dat lichaamsdeel optreden.
Er zijn zeven hoofdchakra’s die ieder hun eigen kleur hebben.
Er loopt een verticale krachtlijn door de middellijn van het lichaam.
Hij vormt het grote energiekanaal waarin alle chakra’s energie afgeven die ze opnemen van het universele levens- en gezondheidsveld om ons heen.
De energie van alle chakra’s wordt door de verticale krachtstroom op en neer gevlochten.
Elke kleur wordt samengeweven, ongeveer zoals een koord dat gemaakt is van prachtig pulserend veelkleurig licht.


De zeven hoofdchakra'sHet 8e chakra
E 19,50
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.