Barack Obama en de TarotWat vertelt de Tarot over Barack Obama?

Op grond van een geboortedatum kan worden berekend wat de belangrijkste levensthema’s van iemand zijn. Dit is een samenspel van astrologie en numerologie die in de Grote Arcana kaarten zijn verweven.

De persoonlijkheidskaart toont de eigenschappen die we in onze persoonlijkheid tot ontwikkeling moeten brengen. Het gaat hier om eigenschappen die we openlijk aan de wereld laten zien en de middelen die we gebruiken om invloed op de wereld om ons heen uit te oefenen. Deze kaart laat zien welke uitdagingen we onszelf moeten stellen.

De zielskaart toont welke innerlijke eigenschappen ontwikkeld dienen te worden. Hierbij gaat het om de verborgen krachten met behulp waarvan we onze weg vinden, ons pad naar ons ware zelf, naar onze innerlijke meester.

De jaarkaart toont de energieën, opgaven, uitdagingen die in het lopende levensjaar op de voorgrond staan of actueel zijn.


Barack Obama

Barack Obama is geboren op 4 augustus 1961.

Zijn persoonlijkheidskaart is Het Oordeel/De Aeon.

Hij is iemand met een scherp waarnemingsvermogen en het vermogen om te zien wat verbeterd of ‘heel’ kan worden gemaakt. Hij heeft het talent om mensen te motiveren en te inspireren; hij werkt met gezond verstand en oordeelkundig vermogen. Hij is in staat gemakkelijk de verantwoordelijkheden voor loopbaan en gezin te combineren.

Hij heeft een groot vermogen te spreken vanuit intuïtie en zelf opgedane ervaring.De zielskaart van Barack Obama is de Hogepriesteres.

Deze kaart laat Obama zien als een evenwichtig mens, iemand die onafhankelijk is en veel zelfkennis bezit. Hij is niet bereid zichzelf of anderen te laten inperken of beteugelen. Er ontwikkelt zich in hem een groot gevoel voor harmonie, schoonheid en evenwicht.De Keizer De jaarkaart voor president Obama voor 2008/2009 is De Keizer, niet vreemd dat dit het jaar was waarin hij tot president werd gekozen.

De Keizer is de pionier, de doener, de ziener, iemand die een sterke fundering legt voor dat wat nodig is voor de toekomst, ook van volgende generaties. Een grote liefde voor avontuur en verandering. Begaafd in het op gang brengen van creatieve projecten/loopbanen.

Hij heeft de behoefte om in een leidinggevende positie te werken en om met anderen die duidelijke leiders zijn te werken.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.