2012: De Illusie Overstijgen


(Tarot jaarlegging januari 2012)We zullen in 2012 geconfronteerd worden met hele moeilijke situaties, en wij hebben de keuze: of we proberen verontwaardigd iets of iemand de schuld te geven van onze tegenspoed, of we kunnen de uitdaging aannemen en groeien.


In dit nieuwe jaar wordt van ons gevraagd onze moed te tonen. Het heeft geen zin tegen de beproevingen van het leven te vechten of te proberen deze te omzeilen of te ontkennen. Ze bestaan nu eenmaal en we moeten onze beproevingen doormaken. We moeten moedig genoeg zijn om te groeien naar datgene wat onze bestemming is. Het pad van de mens is moeilijk begaanbaar. Er wordt ons gevraagd de gevaren te trotseren en op weg te gaan om onze droom te realiseren.


Het is de bedoeling dat we weer gaan ‘ervaren’ zoals dat bedoeld is: met verwondering, de opwinding van het deelhebben, de zachte aanraking van onze verbondenheid met alles wat ons omringt. Op die manier gaan we weer met oprechte aandacht communiceren. Als we de natuur in deze gemoedstoestand tegemoet treden, kan ze ons deelgenoot maken van vele geheimen waar we ons door kunnen laten inspireren.


Onze levens zijn gevuld met slechte stress, die we zelf veroorzaken omdat we het waanidee hebben dat er zonder ons niets van de grond komt, en zeker niet op de manier zoals we het willen. Alle doelen die we onszelf stellen, zijn neurotisch.


De essentiële mens voelt: ‘Ik sta niet los van het geheel en ik hoef niet in mijn eentje een lotsbestemming te vinden. De dingen gebeuren, de wereld is in beweging, noem het God… Ik hoef niet te zwoegen of me in te spannen. Ik kan me ontspannen en er gewoon zijn’.


De essentiële mens is geen doener, de toevallige mens is een doener. De toevallige mens verkeert daardoor in angst, spanning, stress, onzekerheid. Hij zit voortdurend op een vulkaan die elk moment kan uitbarsten. Want hij leeft in een wereld vol onzekerheden die hij aanziet voor zekerheden.


In 2012 mogen we leren dat niets zeker is.


Als we de waarheid in onszelf gevonden hebben, hoeven we in dit hele bestaan nergens meer naar te zoeken. Onze innerlijke stem zal tot ons spreken, niet in woorden, maar in de woordloze stem van het hart.


We zullen in 2012 heen en weer getrokken worden door talloze gebeurtenissen en stemmen om ons heen. Onze verwarring in zo’n situatie dient juist om ons eraan te herinneren dat we de stilte en het centrum in onszelf moeten zoeken. Alleen dan zijn we in staat onze waarheid te horen. Als we daartoe in staat zijn leven we als onze innerlijke waarheid: springlevend, stralend, tevreden, gelukzalig. Ons leven wordt dan van een schoonheid die niet vanuit onze alledaagse wereld is, maar als een lichtstraal vanuit het oneindige, die doordringt tot de duisternis van onze wereld.


Als we ons op het uiterlijk richten, raken we verstrikt in oordelen: dit is goed, dat is slecht – dit wil ik, dit wil ik niet. Een dergelijk oordeel houdt ons gevangen in onze illusies, oude gewoontes en patronen.


We hebben onszelf gevangen gehouden in deze kooi van illusies. Het dagen van het nieuwe inzicht: dat het deurtje van onze kooi altijd open heeft gestaan en dat de hemel ons altijd ter beschikking heeft gestaan om te verkennen, kan ons in het begin een wat onzeker gevoel geven.


Maar het is echt waar: in 2012 beginnen de tralies van onze kooi te verdwijnen. De tralies waren een illusie. We hoeven alleen maar de kooi los te laten en te vliegen. We mogen onze vleugels uitslaan en vrij zijn. In de innerlijke wereld is vrijheid het hoogste goed. Alles gedijt het beste in een klimaat van vrijheid.


We kunnen dan optimaal onze scheppingskracht gebruiken. Techniek, vakmanschap en kennis zijn maar instrumenten. De sleutel is dat we ons overgeven aan de energie die de geboorte van alle dingen mogelijk maakt. Deze energie heeft geen vorm of structuur, maar alle dingen worden eruit geboren. Het maakt niet uit in welke vorm creativiteit zich manifesteert. Het belangrijkste is dat we open staan voor datgene wat zich via ons wil uiten.


Zo wordt ons leven een vreugde voor onszelf en een zegen voor de ander.Wil je ook een tarot jaarlegging?

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.