Regenbogen en Sterrenlicht

Bewandel de Regenbogen op je Levenspad
Vind het Sterrenlicht in je Ziel

Gezondheid en Levenskunst vanuit de Bron in Jezelf

Heel veel mensen geloven vandaag de dag, dat hun leven alleen maar dan de moeite waard is, wanneer het hun voor de wind gaat en wanneer ze plezier kunnen hebben. Deze voorstelling van zaken is echter een illusie.

Juist in deze tijd maken we mee hoe een groot aantal schijnzekerheden afbrokkelt. Of het daarmee nu gaat om de economische crisis, de recessie, de onzekerheid met betrekking tot de pensioenen, terrorisme of de oorlog in Irak.


Zekerheidsdenken is gebaseerd op het idee, dat we onze toekomst onder controle hebben en dat alles wel zo verder zal gaan als het altijd geweest is.
Het is gebaseerd op een vasthouden aan gewoontes.
Maar het leven zelf toont ons op allerlei wijze, dat er tegen de wisselvalligheden van het leven geen enkele remedie bestaat: mensen sterven, kinderen worden misbruikt, de partner krijgt een ongeval, je raakt je baan kwijt.


Ieder ogenblik van ons leven is eenmalig en kostbaar – dat geldt niet alleen voor de goede, maar ook voor de slechte dagen.
Door alles wat we in ons leven denken, zeggen en doen, brengen we iets in beweging.
Als mens maken we deel uit van een veel grotere geestelijke samenhang – meer dan we ooit zullen bevroeden.
Alles wat gebeurt is een uiting van deze hogere zin die vaak het menselijk verstand te boven gaat.


Menselijke groei is voor alles psychisch van aard en daardoor leren we het meest van de moeilijke lessen waarmee het leven ons confronteert: door de dood van iemand die ons dierbaar is en door alle andere crises die we gedurende het leven het hoofd moeten zien te bieden.
Hoe sterker we uit de diepe dalen van ons leven tevoorschijn komen, des te beter zullen we het leven naar waarde weten te schatten.
Vreugde en verdriet behoren onlosmakelijk bij elkaar, omdat we anders geen maatstaf voor het schone in het leven zouden hebben. De eigenlijke troost bestaat daarin, dat ieder ogenblik van ons leven op zich een diepere zin heeft.
We hebben dan de keuze door toedoen van deze omstandigheden te groeien of de kop in het zand te steken en op te geven.
Bij iedere ademhaling en op ieder moment van het leven bewerkstellig je dingen die met iets veel groters verbonden zijn.
Jij bent deel van iets veel groters. Van die hogere zingeving maken wij allen deel uit.
Niet alleen het leven van vriendelijke mensen heeft zin, ook dat van onaardige personen – iets wat op het moment zelf vaak niet te begrijpen is.


Ieder mens is belangrijk en ieder ogenblik is belangrijk. Ook de meest verdrietige momenten.
We zijn allemaal één.
Voor jou en voor ieder ander heeft ieder ogenblik van het leven zin en doel.
Ook die ogenblikken waarin we lijden en die ons pijn doen hebben zin. Ieder lijden is met een hogere zingeving verbonden, een hoger goed dat je misschien nu nog niet kunt begrijpen.
Achter alles wat er gebeurt staat onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde biedt ons meer aan begrip, vergeving en gerechtigheid dan wij ons als mensen kunnen voorstellen.


Wat jij als mens van jezelf en je medemens nodig hebt, is niet de veroordeling van jouw persoon, denken of handelen, maar begrip en liefde.


Alleen wie begrijpen kan, kan liefhebben.

_____________________________________________________________________


Vrees niet.
Wat geen werkelijkheid is, was dit ook nooit en zal dit ook nooit zijn.
Wat werkelijkheid is, was dit ook altijd en kan niet worden vernietigd.
-Bhagavad Gita
E 5,00
Wat maak ik van mijn leven?Godin, Griekse goden, welzijn, Hygieia, health
Hygieia, Godin van Gezondheid, Genezing en Welzijn
Gezondheid, genezen, natuurgeneeswijzen, beter worden
Wat is gezond zijn?
Transfer Factor, onmisbare versterker voor het immuunsysteem
Transfer Factor als immuunversterker
Langer gezond leven
Langer gezond leven: bewustwording en maatwerk
Gelukkig zijn, dromen, inspiratie, levenskunst
Hoeveel tijd besteed u aan gelukkig zijn?
Ken Uzelf, wie ben ik, universum, God, zoektocht naar God
Ken uzelf
In den beginne werd het Licht geschapen
In den beginne werd het Licht geschapen
Verruimd bestaan, twijfel, onzekerheid, diepe crisis
Laat het keurslijf los
Het wezen van mededogen, vrede, Zijn, wonderbaarlijke genezing
Het wezen van mededogen
Ontwikkeling van de wetenschap, DNA-codering, genen, cellen, Isaac Newton
Ontwikkeling van de wetenschap over de mens
Andreas Moritz, gezondheid, verjonging, gezondheidsgids
De meest complete gezondheidsgids
Kleuren zijn van invloed op onze gezondheid
Kleuren zijn van invloed op onze gezondheid
Chakras , wiel, energie, sanskriet voor wiel
De kleuren van de regenboog vinden we terug in de chakras
De vijf elementen
Alle verschijnselen in het Universum zijn onder te brengen volgens de vijf elementen
Tarot, Crowley tarot, grote arcana, kleine arcana, hofkaarten
Tarot, spiegel van de ziel
Tarotconsult via email
Het is ook mogelijk een tarotconsult via email te doen
SoulCards, Deborah Koff-Chapin, touchdrawing, SoulCards 1 en 2
Antwoorden van je ziel
Artikelen, helderziendheid, persoonlijke ontwikkeling, column
Artikelen over verschillende onderwerpen
Contact, vraag, opmerking, reactie, suggesties
Uw reacties of suggesties zijn welkom
Wie ben ik? kennis maken, contact
Kennis maken
Het boek Regenbogen en Sterrenlicht, boek, uitgever
Het boek 'Regenbogen en Sterrenlicht'
Boeken, inspiratie, lezen, schrijven, succesboeken
Persoonlijke ontwikkeling door boeken lezen
Links , link, bijzondere websites, startpagina
Links naar andere websites
Door de poort, meditatie, gedicht, channeling
In het voelen van je zwakheden ligt je kracht

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.